TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PASLAUGOS

LOGOPEDAI

Logopedės Laimos Rickevičienės ir Germos Astrauskienės pagrindinės veiklos sritys

 • Įvertina ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 • Planuoja ir organizuoja ugdomąją veiklą (pogrupio, grupės ir individualias pratybas).
 • Dalyvauja įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, kitais įstaigos švietimo pagalbos specialistais, administracija, kitų institucijų specialistais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais.)
 • Rengia savo kasmetinės veiklos planą pagal įstaigos metų veiklos programoje numatytus prioritetus.
 • Tvarko ir pildo logopedo darbo dokumentus.
 • Formuoja įstaigos bendruomenės teigiamą požiūrį į vaikus, turinčius įvairių poreikių.
 • Konsultuoja tėvus ir mokytojus.
 • Rengia rekomendacijų tėvams ir mokytojams įvairiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimo klausimais.
 • Tobulina profesinę kvalifikaciją, taiko savo darbe logopedo darbo naujoves.
 • Skleidžia savo darbo patirtį tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose, parodose.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Specialiosios pedagogės Laimos Rickevičienės pagrindinės veiklos sritys

 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
 • Bendradarbiauja su Kauno pedagogine psichologine tarnyba, mokytojais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais).
 • Padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį specialiojo ugdymo kabinete, grupėje.
 • Lavina sutrikusias vaiko funkcijas.
 • Konsultuoja tėvus ir mokytojus.
 • Dalyvauja įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

PSICHOLOGAS

Psichologės Akvilės Menkevičiūtės pagrindinės veiklos sritys

 • Įvertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, kitais įstaigos švietimo pagalbos specialistais, administracija, kitų institucijų specialistais.
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų tėvus(globėjus, rūpintojus) šių problemų turinčiais klausimais.
 • Rengia rekomendacijų tėvams ir mokytojams vaiko asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
 • Šviečia įstaigos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės pedagogikos klausimais.
 • Atlieka vaikų veiklos ir elgesio grupėje stebėseną.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Socialinės pedagogės Karolinos Petraitytės pagrindinės veiklos sritys

 • Dirba su asmeniu( individualus darbas ) – vaiku, tėvais ( globėjais, rūpintojais ), pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas.
 • Kartu su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, įstaigos administracija, sprendžiant vaikų socialines problemas.
 • Atlieka šviečiamąjį-informacinį prevencinį darbą.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

 


 

 

Akimirkos iš bendrų vaikų – tėvų – pedagogų veiklų, kuriose plėtojama vaiko kalba įvairių situacijų metu.