PSICHOLOGĖ

Anželika Taluntienė (IV kvalifikacinė kategorija)

DARBO LAIKAS

(nuo 2019 m. vasario mėnesio)

Trečiadienis 16:00 – 18:00

Penktadienis 8:00 – 10:00

Psichologo veiklos tikslas:

Stiprinti lopšelio-darželio ugdytinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymui/si aplinkos darželyje kūrimą, reikalui esant padėti atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir ugdytis, aktyviai bendradarbiaujant su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais).

Psichologo veikla darželyje:

  • Konsultavimas;
  • Individualus darbas su vaikais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių dėl elgesio ir emocijų sutrikimų;
  • Psichologinių problemų prevencija, tiriamoji veikla;
  • Bendradarbiavimas su lopšelio-darželio specialistais, auklėtojomis;
  • Psichologinių grupių vedimas;
  • Psichologinis švietimas;
  • Kvalifikacijos kėlimas.

Naudingi skaitiniai tėvams:

“Saugios vasaros”

“Vaiko netinkamo elgesio priežastys”

“Vaiko emocijos pradėjus lankyti darželį”

“Vaikų konfliktai”

Išsireiškimai, padedantys bendrauti su vaiku

“Kaip susikalbėti su vaiku”

 

 

Veiklos planas 2018

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

Veiklos planas

Parsisiųsti Adobe PDF formatu