SAUSIO MĖNESIO NAUJIENOS

AKTUALIJOS lapkričio – gruodžio mėn. (priedas 1, priedas 2)

 

Sportinė  pramoga  ,,Išradingai judame”

Dalyviai: ,,Ančiukai” (1,7 – 3 m. ),,Pingvinai”, ,,Kačiukai” (3-4 m.) ,,Kiškiai” (4-5 m) grupių vaikai ir mokytojai.

Grupių vaikai išbandė priemones judesio lavinimui: rideno kamuolius, šliaužė  suoliuku, perlipo kliūtis,  ropojo  takeliu.

Vaikai lavino judesio koordinaciją, stiprino kūno dalių rankų, kojų, liemens raumenis,  konkrečiu judesiu vaikai tobulino praktinius įgūdžius, įgijo pasitikėjimo pereiti prie sudėtingesnių pratimų.

Stiprino bendrystės jausmą.

Aprašė mokytojos:

Violeta Kovaliovienė

Gražina Sidabrienė

 

Stebint šiuolaikinės visuomenės problemas ir kylančias bėdas dėl visuomenės mažo judėjimo ir fizinio aktyvumo, lopšelis – darželis „Vėrinėlis” nusprendė teikti projektą, kuris suteiks galimybių organizuoti daugiau fizinio aktyvumo veiklų šios įstaigos
bendruomenei. Remiantis LR seimo nutarimu dėl 2011–2020 metų valstybės sporto plėtros strategijos patvirtinimo 2011 m.
kovo 24 d. Nr. XI-1296 bei Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151, kurie įpareigoja sudaryti sąlygas visų Lietuvos
socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą, taip sprendžiant itin svarbius visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės
gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius. Šie valstybės
dokumentai kuriami neatsitiktinai, bet įvertinant šiuolaikinės visuomenės gyvenimo būdą. Mūsų švietimo institucija – ne
išimtis, mūsų ugdytiniai kopijuoja savo tėvelių gyvenimo būdą, kuris yra gana pasyvus. Vis didesnis dėmesys yra pasyvioms
laisvalaikio veikloms, o ne aktyviems užsiėmimams. Švietimo institucijos ugdytojai taip pat stokoja aktyvesnių laisvalaikio
praleidimo būdų, o pasyvios veiklos, socialiniai tinklai turi įtakos darbuotojų emocinei būsenai ir pozityvizmui. Projekto tikslas
– skatinti darželio bendruomenės fizinį aktyvumą. Projekto metu darželio bendruomenė planuoja įtraukti į savo ugdymo
veiklas daugiau fizinio aktyvumo užsiėmimų, organizuoti liaudies žaidimų pamokėles, kurios skatina judėjimą. Projekto metu
tikimasi, kad dalyviai įgis žinių ir aktyviai įsitrauks į projekto veiklas, kurios padės formuoti tinkamas nuostatas apie fizinio
aktyvumo svarbą. Projekto metu ketinama įsigyti priemonių ir įrangos (dviratukus, paspirtukus, roges,kamuolius, tinklinio
įrangą, liaudies žaidimų priemones, treniruoklius), kurios įtrauks bendruomenės narius į aktyvaus judėjimo veiklas. Projekto
metu tėvai, vaikai ir pedagogai pagerins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius ir kompetencijas. Pagerės vaikų ir tėvų
santykiai, nes jie turės galimybę daugiau praleisti laiką kartu. Šiuo projektu ketinama sudaryti vaikams daugiau galimybių
būti lauke, tačiau esant blogam orui, judėjimo veiklų nenutraukti, bet organizuoti patrauklias veiklas patalpose. Todėl
planuojam įsigyti interaktyvias edukacines grindis, kurios skirtos lavinti vaikų judesių koordinacijai, reakcijai ir loginiam
mąstymui. Projekto dalyviai: vaikai, tėvai ir pedagogai susiformuoja nuostatas apie fizinio judėjimo reikalingumą, sveiką
gyvenseną ir fizinio judėjimo poveikį emocinei būsenai. Projekte dalyvauja tik apie 50% pedagogų, tačiau projekto veiklų
poveikis bus ir nedalyvaujančių pedagogų nuostatoms. Įsigytos priemonės ir įranga fizinio vaikų veiklų aktyvumui
organizuoti, papildys lopšelis-darželis materialinę ir ugdymo bazę. Naujos priemonės ir įranga sukurs patrauklesnes darželio
veiklas, todėl pats lopšelis-darželis Vėrinėlis tampa mieste patrauklesnis. Gerėja ugdytinių ir darbuotojų emocinė būsena,
mažėja 15-20% vaikučių sergamumas. Įstaigos pedagogai inicijuoja kūrybiškesnes veiklas, 15% veiklų skirtos ugdytinių
fiziniam aktyvumui. Projekto laikotarpis pasirinktas 36 mėn., nes tai laikotarpis per kurį vaikai nuo lopšelio iki
priešmokyklinio ugdymo užsėmimų išbandys fizinio aktyvumo veiklas. Po šio ugdymo bus įvertinamas fizinio aktyvumo
skatinimo rezultatas.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „šmm logo“