KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Lopšelyje – darželyje veikia:


ĮSTAIGOS TARYBA

Įstaigos tarybos pirmininkė  E. Skaržauskienė tel. 8 -37 377586, info@verinelis.lt

Įstaigos tarybos sekretorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Simanauskienė;

Įstaigos tarybos nariai:

Lijana Vaznė, tėvų atstovas

Martynas Kvederavičius, tėvų atstovas;

Rima Rutkauskienė, auklėtoja;

Gitana Balčiuvienė, auklėtoja;

Inga Butkauskienė, auklėtojos padėjėja;

Gitana Jakuškienė, auklėtojos padėjėja;

Renata Puškorienė, auklėtojos padėjėja;


Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkas – Danguolė Simanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:

Laima Rickevičienė, logopedė, spec. pedagogas

Rasa Pralgauskienė, mokytoja

Vida Pečiulaitienė, mokytoja

Živilė Paulauskienė, gydytoja rezidentė

Pagrindinės Vaiko gerovės komisijos funkcijos:
1. Vertinama lopšelio darželio ugdymosi aplinka, svarstoma kita problematika;
2. Nagrinėjamas saugios ugdymosi aplinkos lopšelyje- darželyje kūrimas;
3. Analizuojama smurto, patyčių problematika;
4. Analizuojami vaikų pasiekimų rezultatai;
5. Analizuojamas vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymas;
6. Teikiamos rekomendacijos grupių pedagogams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
7. Sprendžiant konkretaus vaiko problemą sudaromas švietimo pagalbos planas, nubrėžiant, kas ir už ką yra atsakingas;
8. Analizuojamas teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumas, prireikus koreguojamas švietimo pagalbos priemonių teikimas.


Darbo grupė įstaigos veiklos įsivertinimui
Darbo grupės koordinatorė –Danguolė Simanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
nariai:

Loreta Markevičienė, mokytoja (ikimokyklinis ugdymas)

Rūta Aleknavičiūtė,  mokytoja (ikimokyklinis ugdymas)

Virginija Karkauskienė, mokytoja (ikimokyklinis ugdymas)


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Pirmininkė – Danguolė Simanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
nariai:,

Rozeta Vedrickienė,  mokytoja (priešmokyklinis ugdymas)

Rasa Pralgauskienė, mokytoja (ikimokyklinis ugdymas)

Vida Pečiulaitienė, mokytoja (ikimokyklinis ugdymas)

Edita Mikelionienė, Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė


Mokytojų taryba –  nuolat veikianti savivaldos institucija, sprendžianti pedagogų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.

Pirmininkė – Zita Ona Jurgelevičienė

Sekretorė – Danguolė Simanauskienė

Nariai:

Kauno lopšelis – darželis ,,Vėrinėlis“, dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.